Делатност

Центар за социјални рад у складу са Законом о социјалној заштити („Службени гласник“, бр. 24/2011, члан 120):

 • Процењује потребе и снаге корисника и ризике по њега и планира пружање услуга социјалне заштите;
 • Спроводи поступке и одлучује о правима на новчану социјалну помоћ и о коришћењу услуга социјалне заштите;
 • Предузима прописане мере покреће и учествује у судским и другим процесима;
 • Води прописане евиденције и стара се о чувању документације корисника.


1. У вршењу јавних овлашћења, центар у складу са законом, 
одлучује о :

 • остваривању права на новчану социјалну помоћ;
 • остваривању права на додатак за помоћ и негу другог лица и увећани додатак по основу телесног оштећења;
 • остваривању права на помоћ за оспособљавање за рад;
 • остваривању права на смештај у установу социјалне заштите;
 • остваривању права на смештај одраслог лица у другу породицу;
 • хранитељству;
 • усвојењу;
 • мерама старатељске заштите;
 • одређивању и промени личног имена детета;
 • мерама превентивног надзора над вршењем родитељског права;
 • мерама корективног надзора над вршењем родитељског права.

 

2. У вршењу јавних овлашћења, центар у складу са законом, обавља следеће послове:

 • достављa  на захтев суда налаз и стручно мишљење  у поступку за заштиту права детета и сврсисходности мере заштите у породици;
 • спроводи поступак процене опште подобности хранитеља, усвојитеља и старатеља као и програм припреме будућих усвојитеља и хранитеља;
 • врши попис и процену имовине лица под старатељством;
 • спроводи поступак медијације у породичним односима и између малолетних учиниоца и жртве кривичних дела;
 • сарађује са јавним тужиоцем, односно судијом за малолетнике у избору и примени васпитних налога и  подноси извештај о испуњењу васпитног налога ;
 • учествује у припремном поступку против малолетног учиниоца кривичног дела и достављаo мишљење суду;
 • проверава извршење васпитне мере појачаног надзора и спроводиo васпитну меру појачаног надзора од стране органа старатељства (бринуо о школовању малолетника, његовом запослењу, одвајању из средине која на њега штетно утиче, лечењу);
 • доставља суду и јавном тужиоцу за малолетнике извештај о току извршења васпитних мера;
 • покреће судске поступке када је законом  на то овлашћен;
 • пружа услуге социјалног рада.