Служба за заштиту деце и младих

Служба за заштиту деце и младих бави се заштитом интереса и права деце и омладине са поремећајима у понашању, деце  ометене у психофизичком развоју, деце без родитељског старања и деце из породица са поремећеним породичним односима родитеља, остваривању права на помоћ за оспособљавање за рад (рехабилитацију) деце и младих, остваривању права на смештај у установу социјалне заштите, хранитељству, усвојењу, старатељству, одређивању и промени личног имена детета, мерама превентивног надзора над вршењем родитељског права, мерама корективног надзора над вршењем родитељског права.

У вршењу јавних овлашћења, Служба за заштиту деце и младих, у складу са законом, пружа следеће услуге: спроводи поступак посредовања – медијације у породичним односима (мирење и нагодба), доставља налаз и стручно мишљење, на захтев суда, у парницама  у којима се одлучује о заштити права детета или о вршењу, односно лишењу родитељског права, доставља, на захтев суда, мишљење о сврсисходности мере заштите од насиља у породици коју је тражио други овлашћени тужилац, пружа помоћ у прибављању потребних доказа суду пред којим се води  поступак у спору за заштиту од насиља у породици, спроводи поступак процене опште подобности хранитеља,  усвојитеља и старатеља, сарађује са јавним тужиоцем, односно судијом за малолетнике у избору и примени васпитних налога, спроводи медијацију између малолетног учиниоца и жртве кривичног дела, подноси извештај о испуњењу васпитног налога јавном тужиоцу, односно  судији за малолетнике, присуствује, по одобрењу суда, радњама у припремном поступку против малолетног учиниоца кривичног дела (саслушање малолетног учиниоца кривичног дела, саслушање других лица), доставља мишљење суду пред којим се води кривични поступак против малолетника у погледу чињеница које се односе на узраст малолетника, чињеница потребних за оцену његове зрелости, испитује средину у којој и прилике под којима малолетник живи и друге околности које се тичу његове личности и понашања, обавештава суд надлежан за извршење заводске васпитне мере и орган унутрашњих послова када извршење мере не може да започне или да се настави због одбијања или бекства малолетника,стара се о извршењу васпитних мера посебних обавеза, проверава извршење васпитне мере појачаног надзора од стране родитеља, усвојитеља или старатеља и указује им помоћ у извршењу мере, проверава извршење васпитне мере појачаног надзора у другој породици и указује помоћ породици у коју је малолетник смештен, спроводи васпитну меру појачаног надзора од стране органа старатељства тако што се брине о школовању малолетника, његовом запослењу, одвајању из средине која на њега штетно утиче, потребном лечењу и сређивању прилика у којима живи, стара се о извршењу васпитне мере појачаног надзора уз обавезу дневног боравака у установи за васпитавање и образовање малолетника, доставља суду и јавном тужиоцу за малолетнике извештај о току извршења васпитних мера о чијем се извршењу стара предлаже суду доношење одлуке о трошковима извршења васпитних мера.

Када обавља послове смештаја у установу социјалне  заштите, смештаја у хранитељску породицу, усвојење и старатељство ова служба прикупља потребне податаке, утврђује релевантне чињенице и обавља саветодавни и информативни рад са корисником и члановима породице корисника, прикупља документе по службеној дужности; израђује одговарајући налаз и мишљење, попуњава прописане обрасце релевантне за остварење права односно коришћење услуге, припрема корисника и релевантне чланове породице корисника, за смештај, учествује у контактима са установом у коју се врши смештај корисника, ради обезбеђења места за корисника, те учествује у организовању припреме установе односно друге породице и других корисника, за смештај корисника, реализује смештај корисника, учествује у праћењу промена од утицаја на остварење/престанак смештаја односно промену облика  заштите/услуге, учествује у раду са корисником и/или његовом породицом, као и са члановима друге породице, у циљу припреме за излазак из установе односно друге породице у којој је корисник на смештају, ради на организованом прихвату по изласку корисника из установе у којој је корисник на смештају, односно из  друге породице,  води евиденцију потенцијалних усвојилаца, потенцијалних корисника смештаја у хранитељску породицу, усвојеника, спроводи поступка процене опште подобности, усвојитеља и старатеља, врши  избор, усвојилаца и старатеља учествује у спровођењу програма припреме потенцијалних усвојитеља, учествује у спровођењу програма припреме корисника за смештај у хранитељску породицу, односно код усвојитеља, учествује у спровођењу програма подршке корисника на смештају у хранитељској породици, односно подршке усвојеника.

Ова служба спроводи, односно учествује у спровођењу превентивних програма у односу на појединце, породице у ризику и маргинализоване групе, њихово оспособљавање за продуктиван живот у заједници, одговорно родитељство и предупређење  зависности од социјалних служби, спроводи стручне радње применом одговарајућих метода, организовањем и пружањем услуга ради спречавања настанка социјалних проблема, као што су: насиље у породици, преступништво младих, зависности од психо-активних супстанци и сл., промовише развијање волонтерских капацитета у заједници учествује, односно спроводи кампање усмерене ка јачању грађанске свести и одговорности за задовољавање заједничких потреба, препознавање и отклањање проблема у заједници;

Када се ради о брачним споровима и породицама са поремећеним породичним односима,  пружа помоћ и подршку породици и/или члану породице, врши стручни саветодавни рад са децом, младима и родитељима, у  породици са поремећеним породичним односима у фази развода и након развода брака, ради на мотивацији и пружању подршке у лечењу болести зависности, као и  душевних болести, пружа стручну подршку и саветодавни рад породицама са децом са сметњама у психофизичком развоју; врши процену зрелости малолетника за заснивање брака, иницира поступке пред судом и/или другим органом за заштиту права и интереса детета; врши потребне процене и пише извештај у поступку одређивању и промене личног имена детета врши потребне процене, пише извештај и спроводи стручне радње при утврђивању и примени мера превентивног и корективног надзора над вршењем родитељског права.

Спроводи дијагностички поступак и сарађује са другим службама, органима, невладиним организацијама и другим одрганизацијама, ради заштите жртве насиља у породици или трговине деце, пружа стручну помоћ и подршку у заустављању насиља и даљем збрињавању жртве смештајем у Прихватилиште за жртве породичног насиља, пружа стручну подршку и саветодавни рад жртвама насиља, као и трговине  деце,  пружа психо-социјалну подршку жртви насиља за излазак на суд, пружа помоћ у прибављању потребних доказа суду пред којим се води  поступак у спору за заштиту од насиља у   породици, врши стручни саветодавни рад са децом, младима и родитељима: са поремећајима у понашању, са породицама у ризику за издвајање деце, која на њега штетно утиче, потребном лечењу и сређивању прилика у којима живи.

Стара се о извршењу васпитне мере појачаног надзора уз обавезу дневног боравка у установи за васпитање и образовање малолетника, доставља суду и јавном тужиоцу за малолетнике извештај о току извршења васпитних мера о чијем се извршењу стара.

Ова служба реализује и Програм припреме за хранитељство, формирања базе података о деци и хранитељским породицама на међуопштинском нивоу а у циљу ефикасног избора хранитељске породице за дете; врши избор адекватне хранитељске породице за дете у сарадњи са центром за социјални рад надлежним за организовање заштите детета; планира услуге и мере заштите детета на хранитељству у сарадњи са центром за социјални рад надлежним за организовање заштите детета; прати остваривање планова заштите, као и извештава надлежни центар за социјални рад о напредовању детета на хранитељству, врши увид у рад хранитељских породица у погледу задовољавања потреба детета и поштовања стандарда заштите детета на хранитељству; пружа континуирану и адекватну подршку детету и хранитељској породици за остваривање заштите детета и задовољавање његових потреба, реализује програм подршке младим особама на хранитељству и активности за њихову еманципацију и напуштање заштите и самосталног започињања живота и рада, подстиче организовање и подршку раду група за самоподршку деце и хранитеља; реализује различите едукативне програме за оснаживање деце и хранитеља; прати и проучава потребе за заштитом деце без родитељског старања и примене хранитељства као мере заштите.

Ова Служба пружа услуге помоћи и подршке породици или члану породице тј. врши стручни односно саветодавни и одговарајући терапеутски рад са породицама где су присутни поремећени породични односи, ради на мотивацији и пружању подршке: у лечењу болести зависности,  душевних болести, породицама са чланом који је особа са инвалидитетом, особа са сметњама у менталном развоју или душевно оболело лице, спроводи односно учествује у спровођењу превентивних програма у односу на појединце, породице у ризику и маргинализоване групе, њихово оспособљавање за продуктиван живот у заједници, одговорно родитељство и предупређење  зависности од социјалних служби.

Руководилац Службе: Јелена Стојилковић

Контакт телефон: 017/423-905 лок.105