Пројекти

Актуелни

„Градимо заједно – мониторинг и јавно заступање у локалним заједницама“ који финансира Европска унија, а спроводе Конрадф- Аденауер – Стифтунг, АТИНА – Удружење грађана за борбу против трговине људима и свих облика родно заснованог насиља и Македонско удружење правника.

Активности пројекта реализује тим на нивоу града где су укључени и представници Центра за социјални рад у циљу израде стратешких докумената за мониторинг и јавно заступање, као и на изради опште анализе миграната и избеглица које се налазе у нашем граду у циљу друштвеног активирања .

 

Реализовани

1 . Назив пројекта: „ Укључивање особа са инвалидитетом на пословома истраживачког рада“

Центар за социјални рад као извођач јавног  рада са Националном службом за запошљавање – Филијала Врање, потписао је Уговор о уређивању међусобних права и обавеза у циљу радног ангажовања незапослених са евиденције Националне службе.

Општи циљ спровођења јавног рада је био укључивање особа са инвалидитетом на пословима попуњавања упитника са  особама са инвалидитетом  која се налазе на евиденцији Националне службе запошљавања са циљем да се добије увид у потребе особе са инвалидитетом у сфери запошљавања на локалном нивоу.

За потребе спровођења истраживања сачињен је анкетни упитник, извршена селекција, припрема и обука анкетара ( 10), припремљени  спискови особа са инвалидитетом. По методи случајног узорка за спровођење анкетирања анкетирано је 167 особа са инвалидитетом и извршена статистичка обрада података.

 

2. Назив пројекта:„ Дајмо живо(с)т годинама“- пружање услуге помоћи у кући „

Са Националном службом за запошљавање ,Центар за социјални рад као извођач радова реализовао је услугу  за старе –  помоћ у кући, за 30 корисника, где је било радно  ангажовано 10 неговатељица .Услуга је пружана старим особама које имају проблем у свакодневном функционисању у задовољавању животних потреба.

Пружање услуге помоћ у кући треба да буде најдоминантнија услуга у локалној заједници, јер олакшава и унапређује опстанак корисника у природном окружењу.