Служба за правне послове

Служба за правне послове – решава по захтевима странака у управним стварима у којима је по закону или по природи ствари за покретање и вођење поступка потребан захтев странке (остваривање права на новчану социјалну помоћ,  додатак за помоћ и негу другог лица и увећани додатак по основу телесног оштећења, оспособљавање за рад) или по службеној дужности  када је потребно донети одлуку о мерама  старатељске заштите деце и младих, односно одраслих и старих, када се одлучује о мерама превентивног и корективног надзора над вршењем родитељског права (на иницијативу здравствених и образовних установа, правосудних или других државних органа, органа локалне самоуправе, корисника и грађана) применом управно процесних правила у вођењу поступка  и доношењу одлука у управним стварима чије је решавање законом поверено Центру. Запослени у овој служби поред управних обављају и правне послове у вези покретања судских и других поступака из породичних односа, заштите права детета, односно права других пословно неспособних лица и у  свим  другим случајевима прописаним законом када Центар поступа као орган старатељства. У овој Служби се обављају и послови вођења евиденције и издавања уверења о штићеницима, издржаваним лицима, лицима према којима је извршено насиље у породици и лицима против којих је одређена мера заштите од насиља у породици као и о свим другим чињеницама о којима се води службена евиденција. Запослени у овој служби обављају   и послове информисања и правног саветовања. Запосленим стручним радницима социјалног рада  су правна подршка  када учествују у планирању и реализацији услуга и мера социјалне и старатељске заштите, на заштити корисника (деце, младих, одраслих и старих).

У оквиру Службе за правне послове организован је рад Пријемне канцеларије и Канцеларије за материјална давања.

У Пријемној канцеларији Центра  послове пријема раде  по један  запослени стручни радник на пословима социјалног рада (социјални радник, психолог, педагог или специјални педагог) и један правник, у складу са Планом дежурства на пријему, који сачињавају руководиоци служби за заштиту корисника и руководилац Службе за правне послове. Пријемна канцеларија смештена је на I спрату у канцеларији бр2, а заинтересовани грађани могу све информације добити и на контакт телефон 017/423-905 лок. 115 у времену од 7,30 – 15,00 часова.

Стручни радници у Пријемној канцеларији обављају  послове пријема свих врста поднесака и телефонских позива, путем личног контакта са подносиоцем или особом која пријављује случај (корисник, физичко или правно лице), врше пријемну процену поднеска и проверу  приложене документације уз поднесак, пружају помоћ у састављању поднесака, дају поуку о потребној документацији која се уз поднесак прилаже и пружају све потребне информације подносиоцу, обавештавају подносиоца о надлежностима и процедури у Центру, и упућују на друге надлежне службе уколико оцене да Центар није надлежан за пријем поднеска.Усмена обраћања  или обраћања телефоном сручни радник на пријему евидентира и саставља службену белешку са којом се поступа као са поднеском, на начин којим се уређује  општи управни поступак.

На основу података из поднеска, (и приложене документације),  разговора (интервјуа) са подносиоцем захтева или на други начин добијених информација стручни радник на пословима социјалног рада попуњава Пријемни лист и заједно са отвореним досијеом корисника / породице прослеђује руководиоцу службе надлежне за поступање. Стручни радник на пријему сваки поднесак процењује са становишта приоритета поступања и у Пријемни лист уписује предлог приоритета поступања користећи ознаке: неодложно, хитно или редовно.

Руководилац одговарајуће службе  за заштиту корисника Центра одређује приоритет поступања, па  уколико оцени да је потребно неодложно поступање, тј. прикупљени подаци указују да је дете, одрасла или стара особа у високом ризику предузима радње за организовање неодложне интервенције која се мора спровести што пре, а најдуже у року од 24  сата, за осигурање безбедности, односно када постоје оправдани разлози да би непредузимањем хитних мера и услуга из надлежности Центра дошло до угрожавања живота, здравља и развоја особе којој је заштита потребна.

Хитно  је степен приоритета поступања ако прикупљени подаци указују да је дете, одрасла или стара особа у умереном ризику. Поступак почетне процене – предузимање активности  на заштити мора почети најкасније у року од 3 дана односно 72 сата  по пријему обавешења или других сазнања о случају – кориснику тј. породици.

Одлука редовно, као степен приоритета поступања,  се доноси ако прикупљени подаци указују да безбедност корисника није угрожена, или су ризици ниски. Поступак почетне процене  мора почети најкасније пет радних дана по пријему поднеска или других сазнања о случају.

Када стручни радник, на пријему, процени да је неоснована пријава злостављања и да је треба одбацити, дужан је да попуњени Пријемни лист достави супервизору надлежне службе за заштиту корисника на потврду. Пријемни лист са службеном белешком о одбацивању пријаве злостављања са потврдом супервизора, региструје се у Уписнику одбачених пријава.

Уколико се пријемном раднику обрати корисник, коме је већ одређен водитељ случаја, захтевом за новчану социјалну помоћ без обзира на висину износа, пријемни радник је дужан да га упути на водитеља случаја, ради подношења захтева за једнократну новчану помоћ .

Сви захтеви за једнократну новчану помоћ који су већег износа (од 1/3 износа  просечне нето зараде остварене по запосленом на нивоу Републике, подносе се раднику Центра задуженог за евидентирање захтева, на крају месеца заседа Комисија за социјална давања која на основу Правилника о материјалној подршци која се обезбеђује из буџета Града Врања, доноси одлуку о признавању или одбијању захтева. На основу Одлуке комисије доноси  се решење и врши исплата корисницима чији је захтав позитивно решен..

У овој служби обављају се и административни послови од заједничког интереса и значаја: послови пријема и завођења поште и поднесака, издавање потврда о пријему поднеска, формирање досијеа корисника, старање о уредном одржавању активних и пасивних досијеа и простора за одлагање досијеа,  архивирање и излучивање архивског материјала, експедиција поште, рукуовање и чување печата и штамбиља Центра као  и сви остали административни послови у оквиру Канцеларије.

У оквиру Канцеларије за материјална давања одлучује  се о признавању права на новчану социјалну помоћ,  додатка за помоћ и негу другог лица и увећани  додатак по основу телесног оштећења.

У оквиру Службе за правне послове Руководилац службе поред послова из делокруга рада службе обавља послове праћења  прописа и стара се о њиховој правилној примени,  припрема нацрт и предлог аката о организовању послова Центра, иницира њихову  израду, измену и допуну, учествује у пословима планирања и развоја, учествује у сарадњи с директором и шефом рачуноводства у изради нацрта финансијског плана, учествује у раду Колегијума руководилаца и води записнике, формулише и израђује закључке са  Колегијума руководилаца, заступа Центар пред судовима и другим органима, по овлашћењу директора,  припрема седнице Назорног и Управног одбора, води записник, по потреби даје тумачење и мишљење на самој седници,  формулише и израђује одлуке и доставља надлежним службама и органима, обавља послове уписа у судски регистар.води евиденцију.

У Служби за правне послове, је стручни радник – правник, референт за рад и радне односе и јавне набавке подноси извештаје надлежним органима о спроведеним поступцима јавних набавки, у складу са  законом и подзаконским прописима, израђује све врсте уговора, анексе уговора и решења о правима обавезама и одговорностима запослених по основу рада и у вези са радом, израђује све врста уговора за обављање одређених послова за које се не заснива радни однос, пружа стручну помоћ директору у вези поступака који се воде због повреда радних обавеза и дисциплине  запослених, стара се о извршавању инспекцијских налога из области радног односа, израђује потребна акта и документацију за израду печата и штамбиља, устројава, сређује и чува персоналну документацију запослених (досијеа запослених), води матичну књигу запослених, води евиденцију долазака запослених на рад  као и радног времена проведеног на раду и одсуства са рада.

Послове планирања и развоја у Служби за правне послове обавља Саветник за планирање и развој који израђује годишњи извештај о раду Центра у сарадњи са директором и  руководиоцима служби Центра, учествује у припреми и изради годишњих оперативних планова рада Центра, израђује годишње програме и планове рада Центра у сарадњи са директором и руководиоцима служби Центра, укључујући и програмско буџетирање учествује у изради стратешких и акционих планова развоја система социјалне заштите на локалном и међуопштинском нивоу, учествује у изради програма са циљем превентивног деловања, иницира и учествује у формирању тела или одбора за планирање и развој социјалне заштите и социјалне политике на локалном нивоу, израђује статистичке извештаје, прикупља, сређује и обрађује податке за попуњавање упитника и разних статистичких образаца, обрађује статистике податке и учествује у изради и анализа, информација, планова  и програма рада за потребе Центра, Скупштине града Врања и републичких органа за статистику, врши анализу података којима располажу одређене службе, институције и организације, а које омогућавају развој  услуга у социјалној заштити, врши индентификовање потреба група корисника и информише локалну заједницу о индентификованим потребама корисника, иницира развој недостајућих услуга на локалном нивоу, иницира развој међусекторског парнтерства и учествује у изради протокола о сарадњи и учествује у формирању међусекторских тимова, врши промоцију делатности Центра у локалној заједници, обавља и друге активности везане за унапређење рада Центра и побољшање квалитета услуга које се обезбеђују информише локалну заједницу о капацитетима Центра да одговори на потребе корисника.

Руководилац: Добрица Ђорђевић, дипл. правник

Контакт телефон: 017/423-905, лок 114.