Служба за заштиту одраслих и старих

Служба за заштиту одраслих и старих пружа услуге процене и планирања за стара и одрасла лица у вези са: проценом стања, потреба, снага и ризика корисника и других значајних особа у окружењу корисника. За збрињавање старих и одраслих лица у установама социјалне заштите обавља:

– прикупља потребне податаке, утврђује релевантне чињенице и обавља саветодавни информациони рад са корисником и члановима породице корисника;

– прикупља документе по службеној дужности;

– израђује одговарајући налаз и мишљење;

– попуњава прописане обрасце релевантне за остварење права односно коришћење услуге;

– припрема корисника и чланове породице корисника, за смештај;

– учествује у контактима са установом у коју се врши смештај корисника, ради обезбеђења места за корисника, те учествује у организовању припреме установе односно друге породице и других корисника, за смештај корисника. Ове послове стручни радник обавља у складу са одговарајућим стандардима и процедурама;

– реализује смештај корисника;

– учествује у праћењу промена од утицаја на остварење /престанак смештаја односно промену облика заштите/ услуге;

– учествује у раду са корисником и/или његовом породицом, као и са члановима друге породице, у циљу припреме за излазак из оганизације односно друге ородице у којој је корисник на смештају. Ове послове стручни радник обавља у складу са одговарајућим стандардима и процедурама;

– ради на организованом прихвату по изласку корисника из установе у којој је корисник на смештајуодносно из друге породице;

-ради на организовању, признавању, координацији и др. ради пружања друге директе услуге (нпр. помоћ у кући, клубови, народна кухиња).

 

Пружа помоћ и подршку породици и/или члану породице, поремећени породични односи:

  • спроводи поступак посредовања – медијације у породичним односима;
  • врши стручни односно саветодавни и одговарајући терапеутски рад са  породицама где су присутни поремећени породични односи;
  • ради на мотивацији и пружању подршке у лечењу болести зависности, као и  душевних болести;
  • врши стручни и саветодавни рад и пружа подршку породицама са чланом који је особа са инвалидитетом, особа са сметњама у интелектуалном развоју или душевно оболело лице;
  • врши процену и учествује у поступку лишења пословне способности и стављања лица лишеног пословне способности под старатељство;
  • иницира поступке пред судом и/или другим органом за заштиту права и интереса одраслог лица које није у стању да се самостално стара о својим интересима.

Спроводи дијагностички поступак и сарађује са другим службама, органима, невладиним организацијама и другим одрганизацијама, ради заштите жртве насиља у породици или трговине људима, пружа стручну помоћ и подршку у заустављању насиља и даљем збрињавању жртве смештајем у Прихватилиште, пружа стручну подршку и саветодавни рад жртвама насиља, као и трговине  одраслима,  пружа психо-социјалну подршку жртви насиља за излазак на суд, пружа помоћ у прибављању потребних доказа суду пред којим се води  поступак у спору за заштиту од насиља у   породици.

Руководилац службе: Драгица Станојковић, дипл.психолог

Контакт телефон:017/423-905 локал 102

 

Рад служби за заштиту корисника (Служба за заштиту деце и младих и Служба за заштиту одраслих и старих) заснован је на методи вођења случаја коју спроводи стручни радник социјалног рада (социјални радник, психолог, педагог, специјални педагог). Водитељ случаја је стручњак задужен за конкретан случај који процењује и руководи поступком процене потреба конкретног корисника, предузима мере у заштити и подршци кориснику користећи потенцијале центра и других служби и ресурса у локалној заједници уз континуирану подршку супервизора и руководиоца службе.