Служба за финансијско-административне послове

Служба за финансијско-административне послове обавља послове буџетског рачуноводства које обухвата: финансијско књиговодство; књиговодство трошкова и учинака; вођење аналитике, помоћних књига и евиденција; рачуноводствено планирање; рачуноводствени надзор и интерну контролу; рачуноводствено извештавање и информисање; састављање и достављање периодичних и годишњих финансијских    извештаја; благајничко пословање; обрачун зарада, накнада зарада и других примања запослених; обрачун и плаћање по основу ангажовања ван радног односа;  обрачун и плаћање јавних прихода;  плаћање и наплата преко динарског и девизног рачуна Центра. Поред тога ова служба врши обраду података за исплату права корисника социјалне заштите  у складу са републичким и градским прописима.

 

Контакт: Тања Младеновић, дипл. економиста

Контакт телефон: 017/423-905 лок.116