Контакт

Директор: Јадранка Стојановић, дипл. правник
Служба за правне послове: Добрица Ђорђевић, дипл. правник
Служба за заштиту деце и младих: Јелена Стојилковић
Служба за заштиту одраслих и старих: Драгица Станојковић
Служба за финансијско-административне послове: Тања Младеновић
Служба за техничке послове: Ненад Николић
Лице за заштиту података о личности и лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја Слађана Јањић, дипл. правник
Лице за узбуњивање Јелена Стошић, дипл. правник
Лице задужено за пружање информација од јавног значаја Добрица Ђорђевић, дипл. правник

Основни подаци о органу јавне власти и информатору (линк)

Центар за социјални рад Врање
Адреса: Задарска 2, Врање 17501
Телефон: 017 423 905
Е-маил: vranje.csr@minrzs.gov.rs
Интернет: www.csr-vranje.rs

шифра делатности: 8899 | матични број: 07205864 | ПИБ: 100404151 | текући рачун број: 840-1620-21 |