Служба за планирање и развој

Ради извршавања јавних овлашћења у центру се обављају  послови планирања и развоја, и то:

  • припрема годишњих оперативних планова рада центра, укључујући и програмско буџетирање;
  • идентификовање потреба група корисника у локалној заједници;
  • иницирање развоја недостајућих услуга;
  • развијање међусекторског партнерства, иницирањем и учествовањем у изради и усвајању протокола о сарадњи и формирањем међусекторских тимова;
  • предлагање и учествовање у изради стратешких и акционих планова; развоја система социјалне заштите на локалном нивоу;
  • покретање иницијатива и учествовање у формирању тела или одбора за планирање и развој социјалне заштите и социјалне политике на локалном нивоу;
  • информисање локалне заједнице о идентификованим потребама корисника и капацитетима центра да одговори на те потребе;
  • праћење квалитета пружених услуга у центру;
  • промовисање делатности центра у локалној заједници;
  • друге активности везане за унапређење рада центра и побољшање квалитета услуга које се обезбеђују.